Hinweis

Für dieses multimediale Reportage-Format nutzen wir neben Texten und Fotos auch Audios und Videos. Daher sollten die Lautsprecher des Systems eingeschaltet sein.

Mit dem Mausrad oder den Pfeiltasten auf der Tastatur wird die jeweils nächste Kapitelseite aufgerufen.

Durch Wischen wird die jeweils nächste Kapitelseite aufgerufen.

Los geht's

CDT_izvještaj_2016

Logo https://reportcdt.pageflow.io/cdt_izvjestaj_2016

UVOD

Po intezitetu rada 2016. teško možemo porediti sa prethodnim godinama. 

Godina komplikovane političke situacije u Crnoj Gori, lokalnih i parlamentarnih izbora od cjelokupnog tima CDT-a zahtjevala je izuzetnu energiju i povećenost.

Bavili smo svim važnim temama za unapređenje političkog ambijenta u Crnoj Gori, ali ipak najvidljivije su bile aktivnosti građanskog posmatranja izbora.  
Zum Anfang
Ključno pitanje koje smo postavili sebi na kraju 2016. bilo je šta smo postigli i kako smo doprinijeli promijeni koju želimo. 

Odgovor nam je dao naš sistem mjerenja uspjeha – postigli smo rezultate kojima smo veoma zadovoljni. 

Usvojen je predlog za promjenu mjerenja efikasnosti države, pomogli smo da pravosuđe bude transparentnije, doprinijeli smo smanjenju tenzija u izbornom periodu…

To je pratio dosljedan i pravilan rad, i usmjeravanje resursa ka ostvarivanju naše misije i vizije.

Zum Anfang
I dalje smo među liderima transparentnosti u svijetu istraživačkih centara. 2016. smo od međunarodne inicijative Transparify dobili "pet zvijezdica" za transparentnosti.

Našem uspjehu su doprinijeli i oni koji su sarađivali sa nama i podržavali nas.

Građani, domaće i strane partnerske organizacije, mediji, institucije, partije, međunarodne fondacije, organizacije i  diplomatska predstavništva. 
Zum Anfang

IZBORI

Aktivno smo učestvovali u dijalogu o fer i slobodnim izborima, ukazivali smo na kršenje zakona u toku izborne kampanje i doprinijeli boljoj primjeni izbornog zakonodavstva, kroz učešće u radnim grupama, izradu analiza, ocjena i preporuka.

Pratili smo kako Agencija za sprječavanje korupcije, državni organi, preduzeća i lokalne samouprave primjenjuju izborne zakone, te uticali na povećanje transparentnosti i zakonitosti u oblasti finansiranja partija i kampanja. 
Zum Anfang
Povećali smo informisanost građana o novim izbornim pravilima i promovisali njihovo prava da biraju na izborima bez pritiska. Takođe, o izbornim pravima edukovali smo skoro dvije hiljade maturanata u Crnoj Gori.

Kroz online kanale komunikacije i aktivnosti u medijima, javnost smo pravovremeno i objektivno informisali o uočenim kršenjima izborne procedure i o nepravilnostima tokom izbornog dana.

Doprinijeli smo smanjenju tenzija tokom izborne noći blagovremeno saopštavajući nezavisne projekcije rezultata izbora. 
Zum Anfang
Zum Anfang
Kroz učešće u radnoj grupi MUP-a za kontrolu biračkog spiska, CDT je nadgledao proces primjene AFIS sistema i tačnost biračkog spiska. Takođe, pratili smo rad organa za sprovođenje izbora. 

U saradnji sa agencijom Arhimed, pratili smo koliko se partije reklamiraju na komercijalnim televizijama i u štampanim medijima. Analiza je pokazala da su iznosi koje su partije platile za reklamiranje znatno su veći od onih koje su prijavile u izvještajima.
Zum Anfang
Nakon višemjesečne pripreme za monitoring izbornog dana, naši posmatrači i mobilni timovi imali su pristup ukupno 989 biračkih mjesta.

Koristeći PVT metod, CDT je prvi projekciju rezultata objavio oko 22h, dok su konačni rezultati, na 100% uzorka, objavljeni nakon sat vremena.
Zum Anfang
Sprovodili smo monitoring primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nakon kojeg smo podnijeli 387 prigovora Agenciji za sprječavanje korupcije.

Pratili smo rad Agencije za sprječavanje korupcije, sa kojom smo potpisali Memorandum o saradnji, te analizirali njen rad i ulogu u izbornom periodu. 
Zum Anfang
Poruka „Glasaj slobodno“, putem tradicionalnih i novih medija, stigla je do stotina hiljada crnogorskih građana koje smo podsjetili da je njihovo pravo na slobodan izbor prilikom glasanja neprikosnoveno.

Da bismo ohrabrili građane da prijave ukoliko im je izborno pravo povrijeđeno, potpisali smo Memorandum o saradnji sa VDT-om, kao i kroz saradnju sa kancelarijom Ombudsmana. 
Zum Anfang
Kroz javne događaje u preizbornom periodu sa predstavnicima institucija pokrenuli smo dijalog o najvažnijim pitanjima za sprovođenje demokratskih izbora.

Takođe, u saradnji sa četiri lokalne NVO (Fenomeni, OZON, Aktivna zona, Budva 2020) smo građane informisali o izbornim pravima i proceduri glasanja.

Tokom parlamentarnih izbora u saradnji sa Viber-om smo kreirali Viber Public Chat koji nam je omogućio objektivnije informisanje građana o izbornim temama.
Zum Anfang
Kako Državna izborna komisija (DIK) rezultate izbora objavljuju u neadekvatnoj formi i građanima ne omogućava jednostavan uvid u podatke, mapirali smo sva biračka mjesta u Crnoj Gori i na veb sajtu www.izbori.co.me svi zainteresovanim akterima omogućio da pretražuju i porede rezultate izbore.
Zum Anfang
Zum Anfang

DOBRO UPRAVLJANJE

Naše preporuke za bolju koordinaciju politika Vlade Crne Gore uvrštene su u Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016 - 2020.

Njihovom realizacijom doprinijećemo povećanju odgovornosti i transparentnost Vlade kroz unapređenje sistema planiranja politika i mjerenja njihovih učinaka i efekata. 
Zum Anfang
U 2016. godini smo doprinijeli otvorenosti pravosuđa kroz mjerenje transparentnosti sudova i zagovaranje preporuka za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

U saradnji sa regionalnom mrežom ACTIONSEE  kreirali smo metodologiju kojom će se mjeriti otvorenost svih grana vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou u CG, ali i u zemljama regiona.
Zum Anfang
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
U saradnji sa SELDI mrežom, uradili smo istraživanje o korupciji, sivoj ekonomiji i upravljanju u sektoru energetike u Jugoistočnoj Evropi. 

Na osnovu rezultata istraživanja, kreirani su predlozi praktičnih politike, studije, ali i Strategija civilnog društva i zajednički strateški program za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine.

Video öffnen

Zum Anfang
Izradom metodologiju za istraživanje otvorenosti svih grana vlasti u Crnoj Gori i regionu, sa regionalnom mrežom ACTION SEE počeli smo prvo sveobuhvatno istraživanje koje će nam prikazati stepen otvorenosti institucija u zemljama Zapadnog Balkana.
Zum Anfang
Uz monitoring transparentnost crnogorskih sudova I izradu preporuka za unapređenje, pripremili smo u studiju koja će doprinijeti usklađivanje sudskih presuda sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, u okviru ovog projekta organizovali smo obuke o odnosima sa javnošću za predstavnike crnogorskog pravosuđa.
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
Kako bi imovinske kartone učinili transparentnijim i njihov sadržaj prezentovali građanima na razumljiv način, u 2016. godini smo napravili veb sajt www.konfliktiinteresa.me gdje su predstavljeni imovinski kartoni članova Vlade koji daju prikaz finansijskog stanja donosioca odluka.
 
Međutim, problem i dalje ostaju nejasni i neprecizni podaci iz imovinskih kartona funkcionera koji su funkciju obavljali u prethodnih 10 godina.   

Video öffnen

Zum Anfang
U okviru aktivnosti povećanja otvorenosti tužilaštava, učestvovali smo u izradi Komunikacione strategije tužilaštva kako bi doprinijeli da ova institucija poboljša saradnju sa medijima.

Takođe, organizovali smo konferenciju na kojoj su učestvovali čelnici tužilaštava, urednici medija, predstavnici nevladinog sektora iz Crne Gore i iz regiona. 
Zum Anfang
Zum Anfang

INTEGRACIJE

Kada je Crna Gora, 2016. godine, pozvana u NATO članstvo, bilo je od presudne važnosti nastaviti sa podsticanjem argumentovanog dijaloga i objektivnim informisanjem građana o evroatlantskim integracijama.

Zato smo sprovodili niz aktivnosti od događaja u Info centru, kroz mnoge aktivnosti na terenu i direktnu komunikaciju sa velikim brojem građana do kampanje u online i tradicionalnim medijima.
Zum Anfang
Kroz istraživanja, infografike i prisustvo na NATO samitu u Varšavi građanima smo objašnjavali važne teme iz oblasti NATO integracija koje su se u javnost različito tumačili.
 
Istraživali smo transparentnost obavještajnog sektora i  predlog praktične politike ponudili preporuke za unapređenje ove oblasti.

I kontrolisali da li institucije ispunjavaju obaveze iz godišnjih nacionalnih planova (ANP) i pregovora sa NATO – om, kao i iz Akcionog plana za pregovore sa EU u okviru pregovaračkog Poglavlja 24 (pravda, sloboda i bezbjednost).
Zum Anfang
Zum Anfang
U Podgorici smo organizovali konferenciju “NATO nakon Varšave: uticaj na Crnu Goru”, koja je okupila predstavnike vlasti I opozicije, eksperte iz Crne Gore i regiona, novinare i predstavnike civilnog sektora.

Cilj konferencije je bio pokretanje nove vrste dijaloga o NATO - iz pozicije odgovornog i punopravnog člana Alijanse.
Zum Anfang
Da bi podstakli raspravu o budućem članstvu Crne Gore u NATO, organizovali smo građanske satove na kojima su učestvovali predstavnici vlasti i opozicije, predstavnici institucija, info punktove, radionice za mjesne zajednice, javne debate...  
Zum Anfang
Zum Anfang

CIVILNO DRUŠTVO

Nastavili smo da sprovodimo aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje uslova za rad i razvoj organizacija civilnog društva, kao i za direktno uključivanje i informisanje građana o specifičnim temama iz ove oblasti.

Kroz češće u javnim raspravama i saradnju sa Otvorenom platformom nastojali smo da utičemo na izmjene pravnog okvira vezanog za rad OCD.
 
Nastavili smo sa praćenjem napretka civilnog sektora kroz izradu Indeksa održivosti OCD-a.
Zum Anfang
Kroz organizovanje različitih događaja, radionica i panel diskusija, omogućili smo građanima Podogorice i Nikšića da utiču i učestvuju u izradi lokalnih budžeta i određivanje prioriteta za finansiranje u svojim lokalnim zajednicama.
 
Kroz učešće u radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću nastojali smo da utičemo na unapređenje transparentnosti i kvaliteta procesa za dodjelu sredstava za projekte NVO-a.
Zum Anfang
Nastavili smo sa aktivnostima za stvaranje uslova za izgradnju Kuće građanskog društva (u saradnji sa Građanskom Alijansom, fAKT-om, a uz podršku Fonda braće Rokfeler) kao novog resursnog centra koji će doprinijeti stvaranju otvorenijeg i podsticajnijeg ambijenta za djelovanje OCD-a, unaprijediti međusektorsku saradnju i omogućiti povećanje javnog uticaja, značaja i vidljivosti aktivnosti OCD-a.
Zum Anfang
Zum Anfang
Indeks održivosti OCD je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.
 
Namijenjen je ocjeni napretka civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD.
Zum Anfang
U saradnji sa Ekološkim pokretom „Ozon“ organizovali smo radionice za građane Nikšića o paricipativnom budžetu i načinu učešća u procesu donošenja odluka.

Organizovali smo i panel diskusiju za prikupljanje predloga građana za izradu budžeta Glavnog grada.
Zum Anfang
Zum Anfang

CDT INFO

Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Hvala svima na ukazanom povjerenju.

Nadamo se da ćemo nastaviti sa saradnjom u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

CDT tim  
Zum Anfang
Scrollen, um weiterzulesen Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden